Is het Romeinse cijfer (getal) CDLXXIXCMLXXXVI geldig of niet? Romeinse cijfers (getallen) Validator. Hoe MCDLXV te converteren? Schrijf het op als een Arabisch-Indisch getal. Converteer het getal geschreven met letters (symbolen) in het Romeinse cijfersysteem

Is het ingevoerde Romeinse getal, CDLXXIXCMLXXXVI, geldig of niet?

1. De Romeinse cijfers gebruikt om de conversie te maken:

I = 1; V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1.000;

De basisregels voor het schrijven met Romeinse cijfers


De cijfers en de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie moeten van links naar rechts worden geschreven, in aflopende volgorde, op basis van hun waarde, van hoog naar laag. Sommige symbolen (letters) kunnen tot 3 keer achter elkaar worden herhaald: I, X, C, M, (X), (C), (M).


Een groep Romeinse cijfers geschreven in subtractieve notatie = een groep van twee cijfers (twee letters), een met een lagere waarde voorafgaand aan een andere grotere. De enige subtractieve groepen die zijn toegestaan zijn deze: IV, IX, XL, XC, CD, CM, M(V), M(X), (X)(L), (X)(C), (C)(D), (C)(M). Om de waarde van een groep te berekenen, trekt u de waarde van het eerste symbool af van de waarde van het tweede.
De subtractieve notatie die wordt gebruikt om de Romeinse cijfers te schrijven


Een groep Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie = een groep van twee of meer cijfers (letters), van gelijke waarde of gesorteerd in aflopende volgorde, op basis van hun waarde, van hoog naar laag. Om de waarde van de groep te berekenen, telt u de waarden van de symbolen waaruit de groep bestaat op.
De additieve notatie die wordt gebruikt om de Romeinse cijfers te schrijven


2. De groepen cijfers geschreven in subtractieve notatie:

CDLXXIXCMLXXXVI


CD = D - C = 500 - 100 = 400;


IX = X - I = 10 - 1 = 9;


CM = M - C = 1.000 - 100 = 900;


CDLXXIXCMLXXXVI is geen geldig Romeins getal.

3. Waarom is het Romeinse getal niet geldig?

CDLXXIXCMLXXXVI: Een groep cijfers in subtractieve notatie, van lagere waarde, CD ( = 400), kan niet voorafgaan aan een andere groep cijfers in subtractieve notatie, CM ( = 900).


CDLXXIXCMLXXXVI: Een letter met een lagere waarde, L ( = 50), kan niet voorafgaan aan een groep symbolen geschreven in de subtractieve notatie, CM ( = 900), met een grotere waarde.


CDLXXIXCMLXXXVI: Een letter met een lagere waarde, X ( = 10), kan niet voorafgaan aan een groep symbolen geschreven in de subtractieve notatie, CM ( = 900), met een grotere waarde.


CDLXXIXCMLXXXVI: Een groep cijfers in subtractieve notatie, van lagere waarde, IX ( = 9), kan niet voorafgaan aan een andere groep cijfers in subtractieve notatie, CM ( = 900).


4. Corrigeer of verwijder (enkele van) de symbolen:

CDLXXIXCMLXXXVI


In plaats van,
Hoe het Romeinse cijfer te converteren:
MCDLXV
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

1. De Romeinse cijfers gebruikt om de conversie te maken:

V = 5; X = 10; L = 50; C = 100; D = 500; M = 1.000;

De basisregels voor het schrijven met Romeinse cijfers


MCDLXV is een geldig Romeins getal.

MCDLXV voldoet aan alle regels voor het schrijven van Romeinse cijfers.


2. Identificeer de groepen symbolen geschreven in subtractieve notatie.

Identificeer en bereken de waarde van elke groep van twee willekeurige symbolen (twee willekeurige letters) geschreven in subtractieve notatie:

MCDLXV


CD = D - C = 500 - 100 = 400;


3. Bereken de waarde van het Romeinse getal.

Tel alle waarden op van de individuele Romeinse cijfers (letters) en van de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie:

MCDLXV =


M + CD + L + X + V =


1.000 + 400 + 50 + 10 + 5 =


1.465

Controleer het resultaat (draai het proces om).
Hoe het getal 1.465 te converteren

1. Breek het getal op in plaatswaarde-subgroepen:

1.465 =


1.000 + 400 + 60 + 5;


2. Converteer elke subgroep:

1.000 = M;


400 = 500 - 100 = D - C = CD;


60 = 50 + 10 = L + X = LX;


5 = V;


3. Construeer ten slotte het Romeinse eindcijfer:

1.465 =


1.000 + 400 + 60 + 5 =


M + CD + LX + V =


MCDLXV

CDLXXIXCMLXXXVI is geen geldig Romeins getal.

In plaats daarvan is dit Romeinse getal geldig:
MCDLXV = 1.465

MCDLXV
geschreven als een Arabisch-Indisch nummer
(de nummers die we elke dag gebruiken)

MCDLXV is een groep cijfers geschreven in additieve en subtractieve notatie.


Valideer en converteer Romeinse cijfers naar Arabisch-Indische cijfers

Leer hoe u Romeinse cijfers converteert naar Arabisch-Indische getallen:

Identificeer en bereken de waarde van elke groep cijfers geschreven in subtractieve notatie.

Bereken het Arabisch-Indische getal: tel alle waarden op van de afzonderlijke Romeinse cijfers geschreven in additieve notatie en van de cijfergroepen geschreven in subtractieve notatie.

De nieuwste Romeinse cijfers gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

Is het Romeinse getal (M)(V)MMCMLIX geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal CDLXXIXCMLXXXVI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(C)MCXCIX geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal CCXCIVLXXXII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal XCIX geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(X)(X)M(V)CXVIII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal XXXLXVI geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (M)MMMXCVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal MCDLXXXIIMMCMXLIV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal DCXCICCLXXIV geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal MXCC geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (X)(L)MMMCLXVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Is het Romeinse getal (C)(X)(X)(V)DCCCLXXVII geldig of niet? Hoe dit Romeinse cijfer om te zetten, hoe het te schrijven als een Arabisch-Indisch getal? 29. Februari, 19:43 MET (UTC +1)
Alle Romeinse cijfers die zijn gevalideerd en omgezet naar Arabisch-Indische getallen

De set basissymbolen van het Romeinse cijfersysteem

De belangrijkste set symbolen waarop alle Romeinse cijfers zijn gebaseerd:

 • I = 1 (één); V = 5 (vijf);

 • X = 10 (tien); L = 50 (vijftig);

 • C = 100 (honderd);

 • D = 500 (vijfhonderd);

 • M = 1.000 (duizend);

  • Voor grotere aantallen:

  • (*) V = 5.000 of |V| = 5.000 (vijfduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (V) = 5.000.

  • (*) X = 10.000 of |X| = 10.000 (tienduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (X) = 10.000.

  • (*) L = 50.000 of |L| = 50.000 (vijftigduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (L) = 50.000.

  • (*) C = 100.000 of |C| = 100.000 (honderdduizend); zie hieronder waarom we de voorkeur geven aan deze notatie: (C) = 100.000.

  • (*) D = 500.000 of |D| = 500.000 (vijfhonderdduizend); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (D) = 500.000.

  • (*) M = 1.000.000 of |M| = 1.000.000 (een miljoen); zie hieronder waarom we deze notatie verkiezen: (M) = 1.000.000.

(*) Deze nummers werden meestal geschreven met een streep erboven (een streep erboven) of tussen twee verticale lijnen. In plaats daarvan schrijven we deze grotere cijfers liever tussen haakjes, dwz: "(" en ")", omdat:

 • 1) in vergelijking met de bovenlijn - het is gemakkelijker voor de computergebruikers om haakjes rond een letter te plaatsen dan om er de bovenlijn aan toe te voegen en
 • 2) in vergelijking met de verticale lijnen - het vermijdt elke mogelijke verwarring tussen de verticale lijn "|" en het Romeinse cijfer "I" (1).

(*) Een bovenlijn (een balk boven het symbool), twee verticale lijnen of twee haakjes rond het symbool geven "1000 keer" aan. Zie hieronder...

Logica van de cijfers tussen haakjes, namelijk: (L) = 50.000; de regel is dat het begincijfer, in ons geval L, werd vermenigvuldigd met 1.000: L = 50 => (L) = 50 × 1.000 = 50.000. Eenvoudig.

(*) In het begin gebruikten de Romeinen geen getallen groter dan 3.999; als resultaat hadden ze geen symbolen in hun systeem voor deze grotere getallen, ze werden later toegevoegd en voor hen werden verschillende notaties gebruikt, niet noodzakelijkerwijs degene die we hierboven hebben gezien.

Dus aanvankelijk was het grootste getal dat met Romeinse cijfers kon worden geschreven:

 • MMMCMXCIX = 3.999.